Kontakt: + 48 (62) 736-34-21 / vateu@euroma.net.pl

Jak księgować VAT z zagranicy?

Przedsiębiorcy z branży transportowej ubiegający się o zwrot podatku VAT z zagranicy powinni pamiętać, że w świetle prawa stanowi on przychód ich firmy. Z tego powodu, całą kwotę zwrotu powinni oni ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów, jeśli prowadzą pełną księgowość. Dowiedz się, jak prawidłowo wykazywać odzyskany podatek od towarów i usług w swojej działalności gospodarczej.

Zwrot VAT, a przepisy o podatku dochodowym

W myśl przepisów o PIT podatek VAT, który firmy odzyskują z zagranicy stanowi ich przychód dopiero w momencie otrzymania zwrotu na konto. Wcześniej, wartość podatku od towarów i usług przedsiębiorca może zaksięgować do kosztów uzyskania przychodu z datą faktycznego jego poniesienia. Kosztem mogą być również prowizje i opłaty bankowe, np. za przewalutowanie. Oznacza to, że zapłacony podatek w momencie transakcji staje się wydatkiem przedsiębiorcy, zaś z dniem otrzymania zwrotu, cała zwrócona mu kwota powinna być księgowana jako przychód.

Jak ujmować odzyskany VAT w KPiR?

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni księgować wartość VAT-u odzyskanego za granicą w rubryce „Pozostałe przychody”. W KPiR należy ująć dokładnie taką kwotę, jaka wynika z otrzymanej przez firmę decyzji organu podatkowego. Wartość tę należy przeliczyć na złotówki, uwzględniając średni kurs walut podawany przez NBP lub Europejski Bank Centralny na dzień poprzedzający dzień wpływu środków na konto.

Zwrot VAT zza granicy, a kursy walut

Firmy posiadające rachunki bankowe w złotówkach, otrzymują kwotę w walucie polskiej. Często zdarza się, że suma przelana na konto złotówkowe nie jest dokładnie taka sama, jak wynika to z otrzymanej decyzji. Wówczas, obowiązkiem przedsiębiorcy jest wyliczenie różnic kursowych na podstawie rzeczywistego kursu walut. Wyliczona różnica może stanowić odpowiednio koszt lub przychód przedsiębiorcy.